ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. A Szolgáltató adatai
  • Panzió
   Pajta Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7030 Paks, Cseresznyés puszta 57.
Cégjegyzékszám: Cg 17 09 011988
Adószám: 26737522-2-17

 

 1. Általános szabályok
  1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Cseresznyés Pajta Rendezvényközpont, Étterem és Panzió szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

 1. Szerződő fél
  1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés
  szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

 1. Lemondási feltételek
  1. Egyéni vendégek részére:
  Főszezonban és kiemelt időszakokban érkezés előtt legalább 48 órával a lemondás díjtalan, 48 órán belüli lemondás esetén a
  kötbér mértéke 1 napi szobaár vagy a csomagár 1 napra eső része.
  Közép-, elő és utószezonban a lemondás érkezés előtt legalább 24 órával díjtalan, 24 órán belül a kötbér összege egy napi teljes szobaár, vagy a csomagár 1 napi része.
  a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.
  b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi
  időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a
  Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
  5.3. Esküvőik, rendezvények lemondási feltételei
  a) Lekötött rendezvény lemondása esetén, amennyiben a rendezvény dátumát megelőző 30 napnál korábban történik a lemondás, a 10% foglaló nem térítendő vissza, és a 30 % előleg visszafizetése csak abban az esetben történik meg, ha ezt a napot értékesíteni tudjuk másik párnak.
  Ha nem tudjuk értékesíteni, akkor a befizetett előleg nem kerül visszafizetésre. Abban az esetben, ha a rendezvény lemondása két hónappal korábban történik, a foglaló nem térítendő vissza, de további költségeket nem számol fel a szolgáltató. Ha két héten belül mondja le a Pár a foglalást, vállalják a teljes összeg 50%-nak megfizetését a Szolgáltató részére.
  5.4. Táborok lemondási feltételei
  a) Lekötött tábor lemondása esetén, amennyiben a rendezvény dátumát megelőző 60 napnál korábban történik a lemondás, az első 20 % előleg visszafizetése csak abban az esetben történik meg, ha ezt a időintervallumot értékesíteni tudjuk másik tábor számára. Ha nem tudjuk értékesíteni, akkor a befizetett előleg nem kerül visszafizetésre. Amennyiben 60 napon belül történik a tábor lemondása a befizetett előleget nem fizetjük vissza.

 

 1. Árak
  1. A Cseresznyés Pajta szolgáltatás árai a recepción és a weboldalon találhatóak.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés
  mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.cseresznyespajta.com weboldalon kerülnek meghirdetésre.

 

 1. Fizetés módja, garancia
  1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
  a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
  b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy EUR-ban.
  a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
  b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (bankkártya, SZ.É.P Kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  1 A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
  8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

 

 1. Háziállatok
  1. A Cseresznyés Pajta Rendezvényközpont, Étterem és Panzió területére háziállat bevihető, felár ellenében.

 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

 1. Elhelyezési garancia
  1. Amennyiben a Szolgáltató által működtetett intézmény a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  11.2. A Szolgáltató köteles;
  a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
  b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
  c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott
  helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
 2. A vendég betegsége, halála
  1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
  12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások
  ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 3. A Vendég jogai
  1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett)
  panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 4. A Vendég kötelezettségei
  1. A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  14.2. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
 5. A Vendég kártérítési felelőssége
  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 6. A Szolgáltató jogai
  Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az intézménybe magával vitt.
 7. A Szolgáltató kötelezettsége
  A Szolgáltató köteles;
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 8. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
  18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
  18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az intézményben, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepciónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen,
  vagy a szobájában helyezett el.
  18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
  18.3 A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
 9. Titoktartás
  A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok betartására.
 10. Vis major
  Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények  bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 11. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 12. Weboldal
  1.Cseresznyés Pajta Rendezvényközpont, Étterem és Panzió üzemelteti a www.cseresznyespajta.com weboldalt, valamint a Cseresznyés Pajta Hivatalos Facebook oldalt, ahol rendszeresen tájékoztatja vendégeit a szabadidő központban történtekről.
  22.2 Szerzői jog
  A weboldal, a felhasznált képek és logók elrendezését szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Pajta Rendezvény Kft. beleegyezése nélkül.